Regulamin rekrutacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do  klas pierwszych

 V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy

 na rok szkolny 2018/2019.

Każdy uczeń może wybrać trzy szkoły ponadgimnazjalne według kolejności preferencji. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów do których chciałby uczęszczać.

Istotna jest kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go tylko do jednego oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej.  O kolejności przydziału zadecyduje liczba punktów rekrutacyjnych.

 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie kryteriów:
 1. liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 2. liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 3. liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 4. liczby punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;  
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z wymienionych wyżej zakresów wynosi 100 punktów;

b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów:

j. polski, matematyka i dwa przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nalicza się zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów  – ocena: celujący,
 • 17 punktów  – ocena: bardzo dobry,
 • 14 punktów  – ocena: dobry,
 • 8  punktów  – ocena: dostateczny,
 • 2  punkty  – ocena: dopuszczający. 

Za oceny z zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty. 

c) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7pkt,
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych maksymalnie - 18 pkt,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska  szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.  
 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym, pierwszeństwo na etapie drugim posiadają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na etapie trzecim bierze się pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości punktowej:
 1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wymienione wyżej dodatkowe kryteria, stosowane na trzecim etapie postępowania mają jednakową wartość.

6. W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do wyliczenia sumy punktów pod uwagę brane są oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

  Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych

 Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez niego warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. w terminie od 1 czerwca do 20 czerwca 2018 rKandydat może w tym czasie dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły.

 1. Do 28 czerwca 2018 r. następuje weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. uczniowie uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły do 13 lipca 2018 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do 25 lipca 2018 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 26 lipca 2018 r. 
 1. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do 27 lipca 2018 r.