I A – klasa matematyczno-przyrodnicza

Klasa matematyczno - przyrodnicza to propozycja dla wszystkich "ścisłowców".

W klasie 1A planowane są dwie grupy edukacyjne:

- matematyczno - przyrodnicza;  przedmioty w zakresie rozszerzonym to matematyka, biologia i geografia

- matematyczno - informatyczna; przedmioty w zakresie rozszerzonym to matematyka, informatyka i fizyka

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka i informatyka lub biologia i geografia

Nauczane języki obce:

 • j.angielski
 • j.niemiecki

Ponadto oferujemy:

- edukację informatyczną
- zajęcia lingwistyczne
- edukację matematyczną

Punktowane przy rekrutacji:

- j. polski

- matematyka

- fizyka lub informatyka

- j. obcy lub biologia lub geografia

 DLA KOGO:

 • dla lubiących wyzwania
 • dla myślących logicznie
 • dla nielubiących nudy
 • dla umysłów ścisłych
 • dla pragnących studniować na kierunkach dających szerokie możliwości

 MAMY DLA CIEBIE CIEKAWĄ PROPOZYCJĘ:

 • matematyka na poziomie rozszerzonym
 • koło szachowe
 • udział w konkursach matematycznych: AlfikKangur, Dolnośląskie Mecze Matematyczne
 • Zimowa Szkoła Matematyki (wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim)
 • Studium Talent oraz zajęcia warsztatowe z robotyki (Politechnika Wrocławska)
 • Olimpiady Matematyczne
 • Obozy matematyczno-profilowe
 • Koło matematyczne
 • Udział w konkursach informatycznych: Olimpiada Informatyczna, Bóbr, Potyczki Algorytmiczne
 • Udział w projektach informatycznych: CodeWeek, IT-Szkola,
 • wiele, wiele innych :)

 A CO DALEJ?

 Absolwent klasy matematyczno - fizycznej poradzi sobie na każdej uczelni, ale przedmioty rozszerzone predysponują go do studiów na kierunkach politechnicznych, ekonomicznych i ścisłych uniwersyteckich, takich jak:

 • Budownictwo,
 • Architektura,
 • Ekonomia,
 • Bankowość,
 • Zarządzanie,
 • Logistyka,
 • Geologia,
 • Geodezja,
 • Informatyka,
 • Matematyka,
 • Fizyka
 • Astronomia
 • Elektronika
 • Górnictwo
 • Geoinżynieria
 • Inżynieria środowiska
 • Energetyka
 • Ochrona środowiska
 • Automatyka i Robotyka
 • Biotechnologia
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Geofizyka
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Analityka Gospodarcza.

ale również nie wyklucza innych studiów, na przykład medycznych czy prawniczych.  

W oswojeniu się z atmosferą studiów oraz zapoznaniem się z wymaganiami stawianymi na uczelniach wyższych pomogą Ci cykliczne zajęcia w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską.

 sala matematyczna zaprasza :

wychowawca - mgr Marta Kłaczek

 

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja dostępności


 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej vlo.legnica.eu  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma także zastosowanie do strony internetowej BiP V Liceum Ogólnokształcace im. Jana Heweliusza oraz do strony www.vlo.legnica.eu

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.10.15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Majewski, sekretariat@vlo.legnica.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 76 86 239 19 wewnętrzny 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku, dostępny jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak wind w budynku, dostępny jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak w budynku pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Na parkingu przed szkołą  nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Tel: 48 76 8623919
E-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Mariusz Kwaśnik tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony