Historia szkoły

Czasy przedwojenne

Budynek szkolny został wzniesiony w drugiej połowie XIX w. i do chwili obecnej zachował zdecydowaną większość oryginalnych elementów architektonicznych. Jego historia przed wojną związana była z funkcjonowaniem niemieckiej szkoły rolniczej, której działalność zainicjowano w 1878r. Szkoła była utrzymywana wspólnie przez miasto, prowincję, stowarzyszenie rolników oraz osoby prywatne. Od 1897r. Organizowano w niej kursy rolnicze dla nauczycieli nauczania początkowego. Przy szkole prowadzono również ogródki doświadczalne. Ze wzmianek w niemieckich przewodnikach dowiadujemy się, że szkoła istniała do 1939r. Zachowało się kilka fotografii szkoły umieszczonych na kartach pocztowych.

       Szkoa Rolnicza obecnie V LO widok od ul. Jagielloskiej. Karta pocztowa z 1909 r. ze zbioru K.Makowca  Dawna Szkoła Rolnicza

Zachowało się także zdjęcie dzienniczka ucznia Bruno Seidela, który był uczniem Szkoły Rolniczej w latach 1902-1904:

Dzienniczek ucznia z początku XX wieku


Po wojnie

 

W 1950r. odradza się jako Publiczna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego Nr 9 z niemieckim językiem nauczania. Pierwsi uczniowie to dzieci ludności niemieckiej. Znaczna część młodzieży należała do zgrupowań harcerskich. Od 1956r. zaczął się proces spadku frekwencji uczniów (przyczyna to migracja ludności z terenów Polski do Niemiec), wynikiem którego w 1963r. zamknięto szkołę. Ostatnim kierownikiem szkoły była pani Jadwiga Sklepkiewicz. W szkole wykładano następujące przedmioty: język niemiecki, język polski, matematyka i biologia. Od 1957r.

Obok upadającej szkoły z niemieckim językiem nauczania, rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 7 z żydowskim językiem nauczania. Liczba uczniów stopniowo się powiększała, co spowodowało trudności w nauczaniu (brak pomocy naukowych dodatkowo pogłębiał kryzys). W 1959r. Zarząd Powiatowy w Legnicy wystosował pismo do Wydziału Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy z prośbą o reorganizację szkoły podstawowej w szkołę średnią. Rezultatem było utworzenie III Liceum Ogólnokształcącego. W klasach V-VII wprowadzono naukę języków obcych - tj. rosyjskiego i angielskiego. Szkoła posiadała osobno dla chłopców i dziewcząt pracownie: fizyczną, biologiczną, techniczną, świetlicę i gabinet lekarski. Funkcjonował tu organizacje: PCK, harcerstwo oraz koła zainteresowań. Uczono języka polskiego, żydowskiego, angielskiego, rosyjskiego, historii, NOP (Nauki o Polsce), biologii, geografii, astronomii, matematyki, fizyki, chemii, wf-u, przysposobienia obronnego, techniki, śpiewu oraz historii Żydów. W 1968r. zlikwidowano szkołę, motywując decyzję względami ekonomicznymi (nieproporcjonalne koszty utrzymania do ilości uczniów).

Dzieci żydowskie przed szkołą-lata sześćdziesiąte XX wieku

Dzieci żydowski przed budynkiem szkoły

Artykuł z lokalnej gazety, napisany przez nauczyciela o maturzystach

z 1967 roku.

Artykuł o maturzystach z 1967 roku

 

Świadectwo maturalne z 1967 roku Józefa Sauerteiga- wielkiego przyjaciela

V Liceum Ogólnokształcącego, Legnicy i Polski.

Świadectwo maturalne z 1967 roku


W późniejszym okresie przy ulicy Rewolucji Październikowej nr 32 mieściły się:
- Szkoła Podstawowa nr 5,
- Filia Politechniki Wrocławskiej,
- Technikum Samochodowe.
- 21VIII 1992r. został utworzony Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Legnicy (V Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących).
   Stanowisko dyrektora powierzono panu Edwardowi Doboszowi.

Z dniem 31.08.2017r. wieloletni dyrektor szkoły Edward Dobodz odszedł na emeryturę. Od 1.09.2017 roku dyrektorem został dr Piotr Niemiec.

   Obecnie V Liceum Ogólnokształcące

Historia ulicy

 18 maja 1649 r. książę Ludwik IV (1616 -1663) poślubił Annę Zofię - księżniczkę meklemburską . Stryj księcia Ludwika – książę legnicki Jerzy Rudolf (1602-1653) ofiarował  Annie Zofii w prezencie ślubnym podlegnicki folwark mleczny, który został nazwany Sophienthal. Tam księżna założyła kosztowny ogród ozdobny (Lustgarten) oraz aleję do jazdy konnej (Rennbahn). Ok. 1657 r. książę Ludwik postawił żonie w jej ogrodach pawilon (Lusthaus), na którego ścianach książęcy goście pisali rymowane sentencje. Był to swoisty sztambuch księżnej. Po śmierci księżnej Anny Zofii ogród został odkupiony przez Wilhelma Kittlera i stopniowo ulegał upadkowi. W 1869 r. obszar Sophienthal włączono do miasta. W 1870 r. powstał plan zabudowy tej dzielnicy z przeznaczeniem na postawienie tam zakładów przemysłowych. W  1873 r. oddano do użytku drugą na Dolnym Śląsku szkołę rolniczą (dziś: V LO). Do roku 1877 na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Jagiellońskiej obok budynków mieszkalnych postawiono:

  • tartak parowy Mllera,
  • rozbudowano fabrykę pianin Seilera (1849),

  

W ciągu siedmiu lat Seiler zabudował  dalszą część ulicy pomiędzy ul. Jagiellońską a ul. Książęcą.

  • 16.01.1946 r. w ramach repolonizacji nazw ulica otrzymała nazwę: Senatorska.
  • 01.1952 r. zmieniono nazwę na Rewolucji Październikowej.
  • 5.07.1991 r. powrócono do pierwotnej powojennej nazwy.
  • Ulica Senatorska ma długość 887 m.

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamknij menu
Wróć na początek strony