Historia szkoły

Czasy przedwojenne

Budynek szkolny został wzniesiony w drugiej połowie XIX w. i do chwili obecnej zachował zdecydowaną większość oryginalnych elementów architektonicznych. Jego historia przed wojną związana była z funkcjonowaniem niemieckiej szkoły rolniczej, której działalność zainicjowano w 1878r. Szkoła była utrzymywana wspólnie przez miasto, prowincję, stowarzyszenie rolników oraz osoby prywatne. Od 1897r. Organizowano w niej kursy rolnicze dla nauczycieli nauczania początkowego. Przy szkole prowadzono również ogródki doświadczalne. Ze wzmianek w niemieckich przewodnikach dowiadujemy się, że szkoła istniała do 1939r. Zachowało się kilka fotografii szkoły umieszczonych na kartach pocztowych.

       Szkoa Rolnicza obecnie V LO widok od ul. Jagielloskiej. Karta pocztowa z 1909 r. ze zbioru K.Makowca  Dawna Szkoła Rolnicza

Zachowało się także zdjęcie dzienniczka ucznia Bruno Seidela, który był uczniem Szkoły Rolniczej w latach 1902-1904:

Dzienniczek ucznia z początku XX wieku


Po wojnie

 

W 1950r. odradza się jako Publiczna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego Nr 9 z niemieckim językiem nauczania. Pierwsi uczniowie to dzieci ludności niemieckiej. Znaczna część młodzieży należała do zgrupowań harcerskich. Od 1956r. zaczął się proces spadku frekwencji uczniów (przyczyna to migracja ludności z terenów Polski do Niemiec), wynikiem którego w 1963r. zamknięto szkołę. Ostatnim kierownikiem szkoły była pani Jadwiga Sklepkiewicz. W szkole wykładano następujące przedmioty: język niemiecki, język polski, matematyka i biologia. Od 1957r.

Obok upadającej szkoły z niemieckim językiem nauczania, rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 7 z żydowskim językiem nauczania. Liczba uczniów stopniowo się powiększała, co spowodowało trudności w nauczaniu (brak pomocy naukowych dodatkowo pogłębiał kryzys). W 1959r. Zarząd Powiatowy w Legnicy wystosował pismo do Wydziału Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy z prośbą o reorganizację szkoły podstawowej w szkołę średnią. Rezultatem było utworzenie III Liceum Ogólnokształcącego. W klasach V-VII wprowadzono naukę języków obcych - tj. rosyjskiego i angielskiego. Szkoła posiadała osobno dla chłopców i dziewcząt pracownie: fizyczną, biologiczną, techniczną, świetlicę i gabinet lekarski. Funkcjonował tu organizacje: PCK, harcerstwo oraz koła zainteresowań. Uczono języka polskiego, żydowskiego, angielskiego, rosyjskiego, historii, NOP (Nauki o Polsce), biologii, geografii, astronomii, matematyki, fizyki, chemii, wf-u, przysposobienia obronnego, techniki, śpiewu oraz historii Żydów. W 1968r. zlikwidowano szkołę, motywując decyzję względami ekonomicznymi (nieproporcjonalne koszty utrzymania do ilości uczniów).

Dzieci żydowskie przed szkołą-lata sześćdziesiąte XX wieku

Dzieci żydowski przed budynkiem szkoły

Artykuł z lokalnej gazety, napisany przez nauczyciela o maturzystach

z 1967 roku.

Artykuł o maturzystach z 1967 roku

 

Świadectwo maturalne z 1967 roku Józefa Sauerteiga- wielkiego przyjaciela

V Liceum Ogólnokształcącego, Legnicy i Polski.

Świadectwo maturalne z 1967 roku


W późniejszym okresie przy ulicy Rewolucji Październikowej nr 32 mieściły się:
- Szkoła Podstawowa nr 5,
- Filia Politechniki Wrocławskiej,
- Technikum Samochodowe.
- 21VIII 1992r. został utworzony Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Legnicy (V Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących).
   Stanowisko dyrektora powierzono panu Edwardowi Doboszowi.

Z dniem 31.08.2017r. wieloletni dyrektor szkoły Edward Dobodz odszedł na emeryturę. Od 1.09.2017 roku dyrektorem został dr Piotr Niemiec.

   Obecnie V Liceum Ogólnokształcące

Historia ulicy

 18 maja 1649 r. książę Ludwik IV (1616 -1663) poślubił Annę Zofię - księżniczkę meklemburską . Stryj księcia Ludwika – książę legnicki Jerzy Rudolf (1602-1653) ofiarował  Annie Zofii w prezencie ślubnym podlegnicki folwark mleczny, który został nazwany Sophienthal. Tam księżna założyła kosztowny ogród ozdobny (Lustgarten) oraz aleję do jazdy konnej (Rennbahn). Ok. 1657 r. książę Ludwik postawił żonie w jej ogrodach pawilon (Lusthaus), na którego ścianach książęcy goście pisali rymowane sentencje. Był to swoisty sztambuch księżnej. Po śmierci księżnej Anny Zofii ogród został odkupiony przez Wilhelma Kittlera i stopniowo ulegał upadkowi. W 1869 r. obszar Sophienthal włączono do miasta. W 1870 r. powstał plan zabudowy tej dzielnicy z przeznaczeniem na postawienie tam zakładów przemysłowych. W  1873 r. oddano do użytku drugą na Dolnym Śląsku szkołę rolniczą (dziś: V LO). Do roku 1877 na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Jagiellońskiej obok budynków mieszkalnych postawiono:

 • tartak parowy Mllera,
 • rozbudowano fabrykę pianin Seilera (1849),

  

W ciągu siedmiu lat Seiler zabudował  dalszą część ulicy pomiędzy ul. Jagiellońską a ul. Książęcą.

 • 16.01.1946 r. w ramach repolonizacji nazw ulica otrzymała nazwę: Senatorska.
 • 01.1952 r. zmieniono nazwę na Rewolucji Październikowej.
 • 5.07.1991 r. powrócono do pierwotnej powojennej nazwy.
 • Ulica Senatorska ma długość 887 m.

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja dostępności


 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej vlo.legnica.eu  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma także zastosowanie do strony internetowej BiP V Liceum Ogólnokształcace im. Jana Heweliusza oraz do strony www.vlo.legnica.eu

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.10.15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Majewski, sekretariat@vlo.legnica.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 76 86 239 19 wewnętrzny 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku, dostępny jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak wind w budynku, dostępny jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak w budynku pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Na parkingu przed szkołą  nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Tel: 48 76 8623919
E-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Mariusz Kwaśnik tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony