Patron szkoły

HeweliuszJan Heweliusz (łac. Johannes Hevelius, niem. Johann Hewelcke; ur. 28 stycznia 1611 w Gdańsku, zm. 28 stycznia 1687 w Gdańsku) – astronom i kons
truktor instrumentów naukowych. Był wynalazcą peryskopu, browarnik i radny miasta Gdańska oraz astronom królewski królów Władysława IV i Jana III Sobieskiego, dotowany był także przez króla Francji Ludwika XIV.

W Polsce rok 2011 ustanowiono, na jego cześć, rokiem Jana Heweliusza.

Heweliusz był absolwentem gimnazjum w Gdańsku, gdzie astronomią zainteresował go Piotr Krüger. Studiował potem przez rok prawo w Lejdzie.

W latach 1632–1643 podróżował do Szwajcarii, Londynu i Paryża, gdzie poznał wielu astronomów - wśród nich Pierre'a Gassendi (1592–1655). W roku 1634 wrócił do Gdańska. W 1639 poświęcił część majątku rodzinnego na budowę własnego, największego w owym czasie, obserwatorium astronomicznego. Jan Heweliusz zmarł 28 stycznia 1687, w dniu swoich 76. urodzin.

Mówiono, że jego wzrok był tak dobry, że mógł dostrzec nawet gwiazdy siódmej wielkości. Za przykładem Tycho Brahe, Heweliusz zbudował szereg oktantów, sekstantów i lunet oraz uzyskał dokładność pomiarów pozycji gwiazd do 28" w mierze łukowej używając przyrządów bez powiększenia kątowego. Wyniki jego pomiarów okazały się bardziej precyzyjne niż osiągnięte wcześniej przez Tycho. Z pomocą swojej drugiej żony, Elżbiety, stworzył katalog gwiazd. Część dorobku badawczego Heweliusza uległa zniszczeniu, kiedy 26 września 1679 jego dom i obserwatorium spaliły się, spłonął m.in. prawie cały nakład Machina Coelestis.

Atlas ciał niebieskich powstawał przez wiele lat i został opublikowany pośmiertnie w roku 1690 przez żonę Heweliusza. Atlas ten zawiera m.in. cytaty z atlasu Uług Bega.

Na początku okresu 1670–1679 Heweliusz zaangażował się w gorącą polemikę z Johnem Flamsteedem (1646–1719), a później z Robertem Hookem (1635–1703), którzy uznawali, że tylko użycie teleskopów i mikrometrów pozwala na dokładne określenie pozycji ciał niebieskich. Rozejm został osiągnięty dopiero w roku 1679, kiedy to młody wówczas Edmund Halley (1656–1742) został wysłany przez angielskie Royal Society do Gdańska. Halley potwierdził dokładność pomiarów Heweliusza, a do Anglii przywiózł jeden z jego teleskopów.

Heweliusz był znanym i szanowanym astronomem. W roku 1664 został przyjęty do angielskiego Royal Society, a w 1666 zaoferowano mu kierownictwo w nowo zbudowanym obserwatorium w Paryżu, w którym dyrektorem został jednak Cassini, bo Heweliusz tym stanowiskiem nie był zainteresowany. Heweliusz przeprowadził wiele obserwacji księżycowych, planetarnych i słonecznych. 22 listopada 1644 zaobserwował fazy planety Merkury. Obserwował również tranzyt Merkurego. Wyniki obserwacji Księżyca opublikował w Selenografia (1647), a pózniejsze są wzmiankowane w Machina Coelestis (1679). Nadał nazwę faculae jasnym regionom wokół plam słonecznych nazywanych współcześnie pochodniami. Obserwował siedem komet, którym poświęcił dzieło Cometographia (1668), a także okreslił granice siedmiu wprowadzonych przez siebie nowych gwiazdozbiorów.

Wyniki jego obserwacji plam słonecznych z lat 1642–1679 mają dzisiaj szczególne znaczenie, jako że obejmują pierwszą część Minimum Maundera aktywności słonecznej, oraz okresu bezpośrednio go poprzedzającego.

W 1678 jego obserwatorium odwiedził król Jan III Sobieski, który wsparł wysiłki astronoma. W 1683 dla uczczenia zwycięstwa wojsk polskich Sobieskiego pod Wiedniem Heweliusz nadał nowo opisanej konstelacji nazwę Tarcza Sobieskiego.

 

 

Źródło: Wikipedia

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja dostępności


 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej vlo.legnica.eu  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma także zastosowanie do strony internetowej BiP V Liceum Ogólnokształcace im. Jana Heweliusza oraz do strony www.vlo.legnica.eu

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.10.15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Majewski, sekretariat@vlo.legnica.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 76 86 239 19 wewnętrzny 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku, dostępny jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak wind w budynku, dostępny jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak w budynku pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Na parkingu przed szkołą  nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Tel: 48 76 8623919
E-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Mariusz Kwaśnik tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony