Informacje dla kandydata

W V Liceum przygotowaliśmy dla Ciebie różnorodną ofertę kształcenia i możliwości rozwijania Twoich zainteresowań i pasji. Nasza szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, centrami naukowymi, z polskimi i zagranicznymi ośrodkami kulturotwórczymi. Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, odbywających się m.in. w Zakładzie Antropologii, Prosektorium i Laboratorium Chemicznym wrocławskich uczelni (bio-chem), Akademii Sztuk Pięknych, Galeriach Sztuki (klasy artystyczne), w sądzie czy Urzędzie Wojewódzkim (klasy z edukacją prawną).

W ramach zajęć pozalekcyjnych zapraszamy Cię do udziału w różnych kołach zainteresowań (matematycznym, programisty, artystycznym, lingwistycznym, sportowym, zielarskim czy filmowym).

"Heweliusz" prowadzi także wymianę młodzieży ze szkołami Pina - Bausch Gesamtschule Wuppertal-Vohwinkel, Gesamtschule Lohmar oraz Gymnasium Franziskaneum Meißen.

W ofercie szkoły znajdziesz zajęcia z natywnymi użytkownikami języka angielskiego - nasze liceum należy do grupy elitarnych szkół na świecie, w których działają anglojęzyczne kluby TED-Ed. "5Lyceumlegnica TED-ED Club" uczestniczy corocznie w konferencjach i warsztatach, które odbywają się w Nowym Jorku. Tak, latamy do Nowego Jorku:) Klub skupia młodzież, która uczy się krytycznego i niestandardowego myślenia oraz tworzenia nowatorskich prezentacji przy użyciu nowoczesnych technologii.

Ludzie w V to również zaangażowani społecznicy - jesteśmy obecni w akcjach charytatywnych środowiska lokalnego, w Team Legnica, wspieramy personel medyczny na Oddziale Medycyny Paliatywnej w Legnicy, przygotowujemy "Szlachetną Paczkę" i wiele, wiele innych. Nagród, dyplomów i certyfikatów mamy zbyt wiele, aby zmieściły się na stronie - przyjdź do nas i sprawdź:)

ZAPRASZAMY CIĘ NA DZIEŃ OTWARTY 21 MARCA 2022 R.!:)

Chcesz być uczniem V LO? ZAJRZYJ DO ZAKŁADKI: 5 kroków do V LO

Co powinnaś/powinieneś zrobić?

Po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl załóż indywidualne konto, wpisując swój PESEL. Login oraz hasło należy zapamiętać, gdyż będą one potrzebne do wypełniania wniosku na kolejnych etapach. Na stronie głównej e-naboru kandydaci znajdą również szczegółową instrukcję dotyczącą wypełniania wniosku oraz harmonogram kolejnych etapów rekrutacji.

Rekrutacja uczniów, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową odbywa się na
podstawie kryteriów uwzględniających:
a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Przedmioty te podane są niebieską, pogrubioną czcionką przy każdym profilu.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKTUTACJI DO V LO:

klasa 1 A

grupa edukacyjna - PROFIL MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY - j. polski, matematyka, j. obcy lub biologia lub geografia

grupa edukacyjna - PROFIL MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNY - j. polski, matematyka, fizyka lub informatyka

klasa 1 B

PROFIL HUMANISTYCZNY Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ - j. polski, matematyka, historia lub wos i plastyka lub muzyka

klasa 1 C

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY Z ELEMENTAMI FITOTERAPII I DIETETYKI -j. polski, matematyka, j. obcy i biologia lub chemia

klasa 1 D

grupa edukacyjna - PROFIL HUMANISTYCZNY Z EDUKACJĄ PRAWNĄ - j. polski, matematyka, historia lub wos

grupa edukacyjna - PROFIL HUMANISTYCZNY Z EDUKACJĄ AKTORSK0-TEATRALNĄ - j. polski, matematyka, j. obcy lub muzyka

klasa 1 E

PROFIL MEDIALNY - j. polski, matematyka, j. obcy i wos lub historia

klasa 1 F

PROFIL OGÓLNY Z EDUKACJĄ JĘZYKOWĄ - j. polski, matematyka, j. obcy i historia lub wos

c) liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:
a) wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty z:
- języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;
- języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;
maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty z wymienionych wyżej przedmiotów wynosi 100 punktów,
b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów: język polski, matematyka i dwa przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej brane pod uwagę przy rekrutacji do danego oddziału, przyznaje się zgodnie z zasadą:
18 punktów – ocena: celujący,
17 punktów – ocena: bardzo dobry,
14 punktów – ocena: dobry,
8 punktów – ocena: dostateczny,
2 punkty – ocena: dopuszczający;
za oceny na świadectwie kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty;
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
d) za inne szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 21 punktów, w tym:
 osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie 18 punktów,
 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności

Jeśli potrzebujesz pomocy, aby policzyć swoje punkty, skorzystaj z samouczka na filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=sGaeAr7672Y

ZAPRASZAMY CIĘ NA DZIEŃ OTWARTY 21 MARCA 2022 R.!:)

 

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja dostępności


 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej vlo.legnica.eu  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma także zastosowanie do strony internetowej BiP V Liceum Ogólnokształcace im. Jana Heweliusza oraz do strony www.vlo.legnica.eu

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.10.15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Majewski, sekretariat@vlo.legnica.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 76 86 239 19 wewnętrzny 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku, dostępny jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak wind w budynku, dostępny jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak w budynku pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Na parkingu przed szkołą  nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Tel: 48 76 8623919
E-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Mariusz Kwaśnik tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony