Informacje dla kandydata

W V Liceum przygotowaliśmy dla Ciebie różnorodną ofertę kształcenia i możliwości rozwijania Twoich zainteresowań i pasji. Nasza szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, centrami naukowymi, z polskimi i zagranicznymi ośrodkami kulturotwórczymi. Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, odbywających się m.in. w Zakładzie Antropologii, Prosektorium i Laboratorium Chemicznym wrocławskich uczelni (bio-chem), Akademii Sztuk Pięknych, Galeriach Sztuki (klasy artystyczne), w sądzie czy Urzędzie Wojewódzkim.

W ramach zajęć pozalekcyjnych zapraszamy Cię do udziału w różnych kołach zainteresowań (matematycznym, programisty, artystycznym, lingwistycznym, sportowym, zielarskim czy filmowym).

"Heweliusz" prowadzi także wymianę młodzieży ze szkołami Pina - Bausch Gesamtschule Wuppertal-Vohwinkel, Gesamtschule Lohmar oraz Gymnasium Franziskaneum Meißen.

W ofercie szkoły znajdziesz zajęcia z natywnymi użytkownikami języka angielskiego - nasze liceum należy do grupy elitarnych szkół na świecie, w których działają anglojęzyczne kluby TED-Ed. "5Lyceumlegnica TED-ED Club" uczestniczy corocznie w konferencjach i warsztatach, które odbywają się w Nowym Jorku. Tak, latamy do Nowego Jorku:) Klub skupia młodzież, która uczy się krytycznego i niestandardowego myślenia oraz tworzenia nowatorskich prezentacji przy użyciu nowoczesnych technologii.

Ludzie w V to również zaangażowani społecznicy - jesteśmy obecni w akcjach charytatywnych środowiska lokalnego, w Team Legnica, wspieramy personel medyczny na Oddziale Medycyny Paliatywnej w Legnicy, przygotowujemy "Szlachetną Paczkę" i wiele, wiele innych. Nagród, dyplomów i certyfikatów mamy zbyt wiele, aby zmieściły się na stronie - przyjdź do nas i sprawdź:)

ZAPRASZAMY CIĘ NA DZIEŃ OTWARTY 21 MARCA 2024 r. w godzinach 9:00 - 13:00!:) 

Chcesz być uczniem V LO? ZAJRZYJ DO ZAKŁADKI: 5 kroków do V LO

Co powinnaś/powinieneś zrobić?

Po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl załóż indywidualne konto, wpisując swój PESEL. Login oraz hasło należy zapamiętać, gdyż będą one potrzebne do wypełniania wniosku na kolejnych etapach. Na stronie głównej e-naboru kandydaci znajdą również szczegółową instrukcję dotyczącą wypełniania wniosku oraz harmonogram kolejnych etapów rekrutacji.

Rekrutacja uczniów, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową odbywa się na
podstawie kryteriów uwzględniających:
a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Przedmioty te podane są przy każdym profilu.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKTUTACJI DO V LO:

klasa 1 A: Humanistyczna z edukacją językową:

język polski, matematyka, język angielski, historia

klasa 1 B: Humanistyczna z edukacją artystyczną

język polski, matematyka, język angielski, historia

c) liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:
a) wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty z:
- języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;
- języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;
maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty z wymienionych wyżej przedmiotów wynosi 100 punktów,
b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów: język polski, matematyka i dwa przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej brane pod uwagę przy rekrutacji do danego oddziału, przyznaje się zgodnie z zasadą:
18 punktów – ocena: celujący,
17 punktów – ocena: bardzo dobry,
14 punktów – ocena: dobry,
8 punktów – ocena: dostateczny,
2 punkty – ocena: dopuszczający;
za oceny na świadectwie kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty;
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
d) za inne szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 21 punktów, w tym:
 osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie 18 punktów,
 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności

Jeśli potrzebujesz pomocy, aby policzyć swoje punkty, skorzystaj z samouczka na filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=sGaeAr7672Y

ZAPRASZAMY CIĘ NA DZIEŃ OTWARTY 21 MARCA 2024 R. w godzinach 9:00 - 13:00!:) 

 

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamknij menu
Wróć na początek strony