Regulamin rekrutacji 2024/2025

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

DO V LO IM. JANA HEWELIUSZA W LEGNICY

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

Podstawa prawna:        

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 • Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.
 • Zarządzenie nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/23.
 • Zarządzenie Nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 roku., w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 20242/2025.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna w V LO:

1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor V LO. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą wychowawcy przyszłych klas pierwszych oraz sekretarz szkoły.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 • opracowanie harmonogramu pracy;
 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach;
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/25

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/20254 został ustalony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 2/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku. Terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prezentuje poniższa tabela:

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prezentuje poniższa tabela:

Lp. 

Rodzaj czynności

Terminy  w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy  w postępowaniu uzupełniającym

1.    

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). 

od 16 maja 2024 r.
do 17 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

od 24 lipca 2024 r.
do 25 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

2.    

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

--------

3.    

Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

-------- 

4.    

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych  z ustaleniem tych okoliczności.

do 5 lipca 2024 r.

do 25 lipca 2024 r.

5.    

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 25 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

6.    

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 

15 lipca 2024 r. do godz. 15.00

 

1 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

7.    

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami  i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.  

od 16 lipca 2024 r.
do 22 lipca 2024 r.

od 2 sierpnia 2024 r. do 8 sierpnia 2024 r.

8.    

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
9 sierpnia 2024 r.
do godz. 12.00

 

Zasady rekrutacji Kandydatów w roku szkolnym 2024/25

 1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 • dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem;
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – jeżeli kandydat takie posiada;
 • inne dokumenty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: oświadczenie o wielodzietności, orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu orzekający zakres opieki nad dzieckiem, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

2. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Procedury odwoławcze:

 • wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły - do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
 • wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia;
 • rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły;
 • rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły jest ostateczne. Na rozstrzygnięcie Dyrektora można złożyć skargę do Sądu Administracyjnego.

4. Podanie danych na wniosku o przyjęcie do szkoły jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnianie określonych kryteriów jest konieczne z uwagi na możliwość korzystania z tych kryteriów.

5. Dane osobowe Kandydata zgromadzone w czasie rekrutacji oraz cała dokumentacja postępowania rekrutacyjnego przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza on do szkoły. Dokumenty uczniów nieprzyjętych przechowywane są przez okres roku - chyba, że prowadzone jest postępowanie w związku ze skargą do Sądu Administracyjnego.

6. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji  do  V Liceum Ogólnokształcącego udziela kandydatom sekretariat szkoły codziennie od godz. 8.00 do 14.00, telefonicznie 76 862 39 19 oraz drogą elektroniczną: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja uczniów, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających:
a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
c) liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

Przeliczanie wyników egzaminu ósmoklasisty:

1. Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 • matematyki                                                                                                      

mnoży się w przypadku języka polskiego i matematyki przez  0,35, w przypadku języka obcego przez 0,3.

2. Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100.

 

Przeliczanie ocen ze świadectwa na punkty:

celujący: 18 punktów
bardzo dobry: 17 punktów
dobry: 14 punktów
dostateczny: 8 punktów
dopuszczający: 2 punkty
Maksymalna ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 72

 

Punkty za szczególne osiągnięcia: 

1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

2. Zawody i udział w konkursach wiedzy, artystycznych, sportowych - maksymalnie 18 punktów.

3. Aktywność ucznia na rzecz innych ludzi (udział w wolontariacie) 3 punkty               

 

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji 2024/2025:

1. Klasa humanistyczna z edukacją językową

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • historia

2. KLasa humanistyczna z edukacją artystyczną:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • historia

Zapraszamy do V LO w Legnicy!

Dokument został opracowany przez szkolną komisję rekrutacyjną i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamknij menu
Wróć na początek strony