Ważne informacje

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

W 2022r. matura składa się wyłącznie z części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

 

 • egzamin z języka polskiego (poziom podstawowy)
 • egzamin z matematyki (poziom podstawowy)
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)
 • egzamin z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony)

Część ustna egzaminu jest nieobowiązkowa. Mogą do niej przystąpić absolwenci ubiegający się o miejsca na uczelniach zagranicznych.

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny?

Aby zdać maturę w 2022r należy:

 • przystąpić do 3 przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny)
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego
  w części pisemnej
 • przystąpić do egzaminu w części pisemnej z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (nie ma określonego progu zaliczenia)

Jakie przedmioty dodatkowe można zdawać na maturze w 2022 r.?

Oprócz obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym można przystąpić do maksymalnie 5 kolejnych egzaminów.
Wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym nie zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole.

Przedmioty do wyboru:

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)
 • filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 • geografia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

Jak zgłosić chęć przystąpienia do matury?

Do 30.09.2021 należy złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację.

Do 07.02.2022 – nanoszenie zmian w deklaracjach (deklaracja ostateczna).

Niezłożenie ostatecznej deklaracji jest jednoznaczne z tym, że wstępna deklaracja staje się ostateczną.


Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny?

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎
Udokumentowany wniosek o możliwość przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów należy złożyć u dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin.

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎

 1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.
Kto jest zwolniony z matury?

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej , są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik.

Komu przysługuje dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego?

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie odpowiednich dokumentów- przysługuje osobom:

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabosłyszącym
 • niesłyszącym
 • słabowidzącym
 • niewidomym
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE  EM Komunikat o dostosowaniach 2022.pdf (cke.gov.pl)

Gdzie można znaleźć przykładowe zadania maturalne?

Przykładowe zadania maturalne można znaleźć w:

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie CKE Egzamin maturalny w Formule 2022 – CKE

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 48 76 8623919
E-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Mariusz Kwaśnik tel. 77 546 64 15 email: iod@valven.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony