Ważne informacje

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej:
 • egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
 • egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 • czterech egzaminów w części pisemnej:
 • egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy)
 • egzaminu z matematyki (poziom podstawowy)
 • egzaminu z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)
 • egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony)

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby zdać maturę i otrzymać świadectwo w 2024 r. należy:

 • przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny), oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny)
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej oraz w części pisemnej
 • przystąpić do egzaminu w części pisemnej z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (nie ma określonego progu zaliczenia)

Jakie przedmioty dodatkowe można zdawać na maturze w 2024 r.?

Oprócz obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym można przystąpić do maksymalnie 5 kolejnych egzaminów.
Wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym nie zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole.

Jak zgłosić chęć przystąpienia do matury?

Do 02.10.2023 należy złożyć do dyrektora szkoły wstępną e-deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

[instrukcja poniżej]

manual e-deklaracji
Wycowanie e-deklaracji

manual anulowanie e deklaracji

Do 07.02.2024 można nanosić zmiany w deklaracjach (deklaracja ostateczna).

Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny?

Termin główny – od 7 do 25 maja 2024 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 12 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 20–21 sierpnia 2024 r.‎

 1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Więcej informacji szczegółowych na stronie CKE

Info about Matura '24

 

 

 

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy

ul. Senatorska 32, 59-220 Legnica

Telefon: +48 76 862 39 19
E-mail sekretariat@vlo.legnica.eu

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/VLOLegnica/SkrytkaESP

Sekretariat dla uczniów i rodziców czynny jest:

Poniedziałek 08:45 - 12:45
Środa 08:45 - 12:45
Piątek 08:45 - 12:45

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamknij menu
Wróć na początek strony